Deklaracja dostępności Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich

Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre obrazy nie posiadają tekstowej alternatywy.
 • Materiały audio oraz wideo nie posiadają transkrypcji i audiodeskrypcji. Na stronie nie ma materiałów wideo na żywo.
 • Brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
 • Brak możliwości zwiększenia kontrastu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Julita Królikowska.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 694110293

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich
 • Adres: Prezes Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich
  Brusy-Jaglie 17
  89-632 Brusy
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 602242101

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku siedziby fundacji prowadzi 1 wejście od posesji położonej przy asfaltowej drodze gminnej. 
 2. Do wejścia budynku prowadzą małe schody (dwa stopnie); nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia wewnątrz łączą niskie progi. 
 3. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępna jest większość pomieszczeń w budynku (szerokość drzwi 90 cm i więcej). Siedziba fundacji jest budynkiem parterowym.
 4. W siedzibie fundacji nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. 
 5. Dostęp do budynku możliwy jest wyłącznie z przewodnikiem, który w formie głosowej informuje o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej i dotykowej.
 6. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zarząd fundacji udostępnia natomiast wjazd na teren posesji dla osób z niepełnosprawnościami. 
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy wejściu do budynku nie ma oznaczenia “Możliwość wejścia z psem asystującym”.
 8. W budynku nie jest dostępny schron lub inne miejsce zabezpieczone przeciwpożarowo.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. Na terenie skansenu dostępna jest również dla zwiedzających pracownia letnia. Wejście do pracowni jest płaskie, a w środku mogą poruszać się osoby na wózkach inwalidzkich. Budynek pracowni jest parterowy. 
 11. Teren na zewnątrz (podwórze oraz ogrody) jest płaski, ale nieutwardzony.